TEAM

Primary PI

Team Member 1
Dr. Karthik Raman

Secondary PI

Team Member 1
Dr. Guhan Jayaraman

Instructor

Team Member 2
Sandeep Kumar Panda
Student Leaders
SL 1
Aarohee Vora
SL 2
Sanjana Adluru
Student Members
L 1
Prahalaad Varahaswami
L 2
Niharika Balasubramanian
L 3
Anirudh Rao
L 4
Pranathi R
L 5
Bharvi Arora
L 6
J V Shreya
L 13
Ashna Narain
L 8
G Aldis Daniel
L 9
Adarsh Pedapati
L 10
Hitesh Kandarpa
L 11
Jerry Jose
L 12
R Karthik
HP 1
Pooja Shankar
HP 2
Twisha T S
HP 3
Ganesh
HP 4
Giri Raghav
HP 5
Muthu Sanjay
HP 6
Sibani S
W 1
Sagar Sugunan
W 2
Sishir Shivakumar
W 3
Aadityanshu Abhinav
W 4
Anshuman Jindal
W 5
Atharv Shete
W 6
Garv Mundra
S 1
Deepak Kumar S
S 2
Rethik
S 3
Sidharthan S C
S 4
Alan Royce Gabriel
S 5
Debankit Bhattacharya
S 6
Iwin Jose
S 7
Lakshman Kishore R
S 8
Saahas Vijayalakshmi Rajaram
D 1
Ashna Narain
D 2
Aditya Raj
D 3
Guka Vignesh S
D 4
R G Trinetra Dhara
D 5
Vasudha Kannan